Teatame, et meie veebisait kasutab küpsiseid, et koostada statistikat, mis aitab meil pakkuda teile meie saidi parimat kogemust. Kui soovite, saate lisateavet või lülitage need välja. Klõpsates nupul "Nõustu", nõustute küpsiste kasutamis Präänikute poliitika
OÜ PÄRNAMÄED privaatsuspoliitika

OÜ PÄRNAMÄED privaatsuspoliitika

 

Käesoleva privaatsuspoliitika eesmärk on anda füüsilisele isikule, andmesubjektile teavet isikuandmete töötlemise eesmärgi, õigusliku aluse, ulatuse, kaitse ja kestuse ning andmesubjekti isikuandmete töötlemise kohta.

Vastutav töötleja ja kontaktteave

1. Töötajate, avalike teenistujate, praktikantide ja vabale kohale kandideerijate isikuandmete töötleja on OÜ PÄRNAMÄED, registrikood: 11701609, asukoht on Reiva, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond 86508 (edaspidi "ettevõte").

2. Ettevõtte kontaktandmed isikuandmete töötlemiseks - e-post: parnamaed@hotmail.com. See kontaktteave võimaldab teil esitada küsimusi isikuandmete töötlemise kohta. Hagi oma õiguse kasutamiseks võib esitada vastavalt lõigetele 21 ja 22.

3. Ettevõtte kontaktteave võimalike andmerikkumiste teatamiseks on parnamaed@hotmail.com.

Üldsätted

4. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

Töötlemine on isikuandmetega tehtav igasugune toiming näiteks kogumine, salvestamine, muutmine, kasutamine, vaatamine, kustutamine ja hävitamine.

Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle isikuandmeid Pärnamäed OÜ töötleb. Andmesubjektid võivad olla näiteks füüsilisest isikust kliendid, veebilehtede külastajad või muud isikud, kes Pärnamäed OÜ poole pöörduvad. Privaatsuspoliitikas on andmesubjektile viidatud ka kui (edaspidi „klient“).

5. Privaatsuseeskirjad kehtivad järgmiste rühmade (koos "Kliendid") privaatsuse ja isikuandmete kaitsele:

5.1. füüsilised isikud - kandidaadid (pakkujad);

5.2. Ettevõtte kliendid (sealhulgas potentsiaalsed, varasemad ja praegused);

5.3. Ettevõtte hallatavate veebisaitide külastajad;

6. Ettevõte austab oma klientide privaatsust ja kaitseb nende isikuandmeid ning austab oma klientide õigusi isikuandmete töötlemise seaduslikkusele vastavalt kohaldatavale õigusele - isikuandmete töötlemise seadus, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus 2016/679 seoses isikuandmete töötlemise ja selliste andmete vaba liikumisega (edaspidi - määrus) ning muude eraelu puutumatust ja andmetöötlust käsitlevate kehtivate õigusaktidega.

7. Privaatsuseeskirjad kehtivad isikuandmete töötlemisele sõltumata sellest, millises vormis ja / või millisel viisil klient annab isikuandmeid (isiklikult, ettevõtte veebisaidil, paberkandjal või telefoni teel).

Isikuandmete töötlemise eesmärk

8. Ettevõte töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

8.1. Teenuste osutamiseks:

8.1.1. Kliendi (juriidilise isiku) esindaja andmed;

8.1.2. lepingu ettevalmistamine ja sõlmimine;

8.1.3. teenuste osutamine (lepinguliste kohustuste täitmiseks);

8.1.4. uute teenuste arendamine;

8.1.5. vastuväidete või nõuete arvestamine;

8.1.6. arvete haldamine;

8.1.7. võlgade sissenõudmine ja sissenõudmine;

8.1.8. Ettevõtte veebisaidi hoolduseks ja parandamiseks.

8.2. Äritegevuse kavandamine ja analüüs;

8.3. Klientide turvalisus, ettevõtte vara kaitse;

8.4. Värbamiskonkursi läbiviimise ja teie õigustatud värbamishuvide kaitsmise tagamiseks:

8.4.1. hindab kandidaadi vastavust ettevõtte vakantsusnõuetele;

8.4.2. sõlmima lepingu ettevõtte kõrgeimatele nõuetele vastava kandidaadiga;

8.4.3. esitada, täita ja kaitsta ettevõtte seaduslikke nõudeid.

8.5. Seaduslikel ärilistel eesmärkidel:

8.5.1. teha äri;

8.5.2. enne teenuste ostmist kontrollida kliendi (juriidiline või volitatud isik, füüsiline isik) isikut;

8.5.3. tagada lepinguliste kohustuste täitmine;

8.5.4. säilitama Kliendi avaldusi ja teenuste osutamise avaldusi;

8.5.5. võtta meetmeid kasutusele klientide ligimeelitamiseks ja / või hoidmiseks;

8.5.6. klientide andmebaasi teenuse efektiivsemaks osutamiseks;

8.5.7. teenuste kujundamine ja arendamine;

8.5.8. Reklaamides oma teenuseid, saates kommertsteadaandeid

8.5.9. saata muid aruandeid lepingu edenemise ja lepingu täitmisega seotud sündmuste kohta, samuti viia läbi teenuste kliendiuuringuid;

8.5.10 takistada ettevõtte vastu pettust;

8.5.11. pakkuda ettevõtte juhtimist, finants- ja äriarvestust ning analüütikat;

8.5.12. tagada tõhusad ärijuhtimisprotsessid;

8.5.13. tagada ja parandada teenuse kvaliteeti;

8.5.14. hallata makseid;

8.5.15. omada videovalvet ettevõtte turvalisuse tagamiseks;

8.5.16. teavitada avalikkust oma tegevusest.

 

9. Ettevõte võib töödelda kandidaatide isikuandmeid konkreetse vaba töökoha jaoks, kuhu kandidaat kandideerib, või kui kandidaat on sellega nõus, siis ka tulevikus.

 

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

10. Õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks ettevõttes järgmistel eesmärkidel:

10.1. Teenuste osutamine: isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktid a, b, c ja f.

10.2. Äriplaneerimine ja analüüs: andmekaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f.

10.3. Klientide turvalisuse ja ettevõtte vara kaitse huvides: isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f.

10.4. Personali valimine: isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktid a, b, c ja f; Tööseaduse paragrahvid 33, 35, 38.

10.5. Ettevõtte õigustatud (õigustatud) huvi: isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f.

Isikuandmete saajate kategooriad

11. Ettevõte ei avalda kolmandatele isikutele Kliendi isikuandmeid ega mingit teavet, mis on saadud teenuste osutamise ajal ja lepingu kehtivuse ajal, sealhulgas teavet saadud teenuste kohta, v.a.

11.1. vastavalt kliendi selgesõnalisele ja ühemõttelisele nõusolekule;

11.2. välistes õigustloovates aktides sätestatud isikud nende põhjendatud taotlusel, välistes õigusaktides ettenähtud korras ja ulatuses;

11.3. ettevõtteväliste seaduste ja määrustega ette nähtud juhtudel ettevõtte õigustatud huvide kaitsmiseks, näiteks pöördudes kohtusse või muudesse riigiasutustesse isiku vastu, kes on rikkunud ühingu õigustatud huve.

Isikuandmete edastamine

12. Ettevõte ei edasta isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud ulatuses, mis on vajalik tema äritegevuse mõistlikuks toimimiseks tingimusel, et sellised kolmandad isikud säilitavad isikuandmete konfidentsiaalsuse ja pakuvad asjakohast kaitset.

13. Ettevõttel on õigus edastada isikuandmeid ettevõtte tarnijatele, alltöövõtjatele, strateegilistele partneritele ja teistele, kes abistavad ettevõtet ja tema kliente sellise koostöö tegemisel äritegevuses. Kuid sellistel juhtudel nõuab ettevõte andmete vastuvõtjatelt, et nad kohustuksid saadud teavet kasutama ainult sel eesmärgil, milleks andmed edastati ja vastavalt kehtivatele seadustele ja määrustele.

 

Kolmandate riikide üksuste juurdepääs isikuandmetele

14. Ettevõte ei edasta isikuandmeid kolmandatele riikidele (väljaspool Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda).

Isikuandmete kaitse ja säilitamise kestus

15. Ettevõte kaitseb kliendiandmeid, kasutades kaasaegset tehnoloogiat, võttes arvesse olemasolevaid privaatsusriske ning ettevõttele mõistlikult kättesaadavaid organisatsioonilisi, rahalisi ja tehnilisi ressursse.

16. Ettevõte säilitab ja töötleb kliendi isikuandmeid seni, kuni on täidetud vähemalt üks järgmistest kriteeriumidest:

16.1. kuni kliendiga sõlmitud leping kehtib või kliendile teenust osutatakse;

16.2. andmed on vajalikud sel eesmärgil, milleks neid koguti;

16.3. kui kliendi taotlus on täielikult läbi vaadatud ja / või täidetud;

16.4. niikaua kui ettevõte või klient saab väliseadusandliku aktiga ettenähtud korras järgida oma õigustatud huve (näiteks esitada vastuväiteid või kohtumenetlust);

16.5. seni, kuni ettevõttel on seaduslik kohustus andmeid säilitada;

16.6. seni, kuni kehtib kliendi nõusolek isikuandmete asjakohaseks töötlemiseks, välja arvatud juhul, kui töötlemiseks on muu seaduslik alus.

17. Pärast punktis 16 nimetatud asjaolude äralangemist kustutatakse kliendi isikuandmed. Auditidokumente säilitatakse vähemalt üks aasta pärast nende valmimist.

18. Ettevõte säilitab ja töötleb kandidaatide edastatud isikuandmeid 6 (kuus) kalendrikuud pärast valiku lõppemist või kuni on jõus kandidaadi nõusolek selliseks töötlemiseks, välja arvatud juhul, kui töötlemiseks on muu seaduslik alus ja isikuandmed kustutatakse või hävitatakse.

 

Juurdepääs isikuandmetele ja muudele kliendi õigustele

19. Kliendil on õigus saada oma andmete töötlemist käsitlevates õigusaktides nimetatud teavet.

20. Kliendil on ka õigus vastavalt õigusaktidele taotleda Ettevõttelt juurdepääsu tema isikuandmetele. Samuti taotleda Ettevõttelt nende lisamist, parandamist või kustutamist või kliendi suhtes töötlemise piiramist, mis põhinevad ettevõtte õigustatud huvidel ja õigus andmete teisaldatavusele. Seda õigust kasutatakse niivõrd, kuivõrd andmete töötlemine ei tulene ettevõtte kohustustest, mis tulenevad kohaldatavast seadusest ja avalikes huvides.

21. Klient võib oma õiguste kasutamise nõude esitada järgmisel viisil:

21.1. kirjalikult ettevõtte registrijärgses asukohas: Reiva, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond 86508.

21.2. e-posti teel, allkirjastades turvalise elektroonilise allkirjaga ja saates e-posti aadressile parnamaed@hotmail.com.

22. Kandidaat võib taotleda oma õiguste kasutamist:

22.1. kirjalikult, esitades Ettevõttele avalduse;

22.2. turvalise elektroonilise allkirjaga elektronposti teel;

22.3. saates allkirjastatud avalduse postiga ettevõtte juriidilisele aadressile.

23. Ettevõte saadab vastuse kandidaadile tema e-posti aadressile (kui taotlus on allkirjastatud turvalise elektroonilise allkirjaga) või postiaadressil tema kontaktaadressile tähitud kirjaga või vajaduse korral kirjalikult.

24. Pärast kliendi taotluse saamist oma õiguste teostamiseks kontrollib ettevõte kliendi isikut, hindab taotlust ja täidab selle vastavalt normatiivaktidele.

25. Ettevõte saadab vastuse kliendile posti teel tema kontaktaadressile tähitud kirjaga või turvalise elektroonilise allkirjaga e-kirjaga (kui taotlus on esitatud turvalise elektroonilise allkirjaga), võttes arvesse kliendi saatmis viisi.

26. Ettevõte tagab andmetöötlus- ja kaitsenõuete täitmise vastavalt normatiivaktidele ning võtab kliendi vastuväite korral kõik mõistlikud meetmed vastuväite lahendamiseks. Kui see aga ei õnnestu, on kliendil õigus pöörduda järelevalveasutuse, Andmekaitse Inspektsiooni poole.

27. Kliendil on õigus saada tasuta üks koopia oma isikuandmetest, mida ettevõte töötleb.

28. Käesoleva dokumendi lõikes 27 nimetatud teabe vastuvõtmist ja / või kasutamist võib piirata, et vältida kahjulikku mõju teiste (sealhulgas ettevõtte töötajate) õigustele ja vabadustele.

29. Ettevõte kohustub tagama Isikuandmete õigsuse ja tugineb oma edastatud Isikuandmete täielikkuse ja õigsuse tagamiseks oma klientidele, tarnijatele ja muudele Isikuandmeid edastavatele kolmandatele isikutele.

Kliendi nõusolek andmete töötlemiseks ja taganemisõigus

30. Kliendi nõusolek isikuandmete töötlemiseks, mille õiguslikuks aluseks on nõusolek, antakse kirjalikult isiklikult ettevõtte juriidilisel aadressil või ettevõtte veebisaidil.

31. Kliendil on igal ajal õigus tühistada nõusolek andmetöötluseks samal viisil ja / või vastavalt lõikele 21. Sel juhul konkreetsel eesmärgil eelneva nõusoleku alusel edasist töötlemist ei teostata.

32. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta andmete töötlemist kliendi nõusoleku perioodil.

33. Nõusoleku tagasivõtmine ei tohi andmete töötlemist muudel õiguslikel põhjustel katkestada.

 

Kandidaadi nõusolek andmete töötlemiseks ja taganemisõigus

34. Esitades CV-d ja dokumendid personali valimiseks, nõustub kandidaat nendes sisalduvate isikuandmete töötlemisega sel eesmärgil ja vastutab esitatud andmete asjakohasuse eest valikuprotsessis. Kandidaadi isikuandmete töötlemine muudel eesmärkidel nõuab kandidaadi nõusolekut, mille võib anda isiklikult kirjalikult või elektrooniliselt, mis tagab kandidaadi tuvastamise.

35. Kandidaadil on igal ajal õigus andmetöötluse nõusolek tagasi võtta, nagu see on antud, sel juhul konkreetsel eesmärgil eelneva nõusoleku alusel täiendavat töötlemist ei toimu.

36. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta andmete töötlemist nõusoleku kehtivuse ajal. Nõusoleku tagasivõtmine ei tohi andmete töötlemist muudel õiguslikel põhjustel katkestada.

 

Veebisaitide külastused ja küpsiste töötlemine

37. Ettevõtte veebisaidil võib kasutada küpsiseid.

37.1. Küpsised on failid, mille veebisaidid paigutavad kasutajate arvutisse kasutaja tuvastamiseks ja saidi kasutamise hõlbustamiseks. Interneti-brauserid saab konfigureerida nii, et nad hoiataksid klienti küpsiste kasutamisega ja võimaldaksid neil valida, kas klient nõustub neid vastu võtma. Küpsiste vastuvõtmata jätmine ei keela kliendil veebisaiti kasutada, kuid võib kasutamist piirata;

37.2. Ettevõtte veebisaidid võivad sisaldada linke kolmandate osapoolte veebisaitidele, millel on oma kasutustingimused ja isikuandmete kaitse, mille eest ettevõte ei vastuta.

 

 

 

Suhtlus kliendi ja kandidaadiga

38. Ettevõte suhtleb kliendi, kandidaadiga, kasutades tema lauatelefoni või mobiili numbrit, e-posti aadressi, taotluses nimetatud postiaadressi või muud pakutavat kontaktteavet.

 

Muud sätted

39. Ettevõttel on õigus teha privaatsuseeskirjades muudatusi ja täiendusi ning teha see kliendi jaoks kättesaadavaks ettevõtte veebisaidil.

40. Ettevõte säilitab privaatsuspoliitika varasemaid versioone ja on saadaval ettevõtte veebisaidil.